Dokumenti

Zakonska regulativa

Na stranicama Minstarstva kulture i medija Republike Hrvatske mogu se pronaći svi zakoni kojima je reguliran rad Ivanine kuće bajke.

Na stranicama Ministarstva financija Porezne uprave nalaze se propisi kojima je regulirano financijsko poslovanje Ivanine kuće bajke.

 

I. Dokumenti

Statut + Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Statuta + Suglasnost Gradskog vijeća

Akt o osnivanju + Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o radu Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Strateški plan

Odluka o cjeniku usluga

 

II. Pravo na pristup informacijama

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Katalog informacija

Obrasci: Zahtjev za pristup informacijama; Zahtjev za ponovnu uporabu informacija; Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Službena osoba za informiranje u Centru za posjetitelje Ivanina kuća bajke je Tihana Turković, mag. philol. angl. et mag. litt. comp.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti i vlastoručno potpisati Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti ga na adresu: Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, Trg hrvatskih rodoljuba 2, 47300 Ogulin ili elektroničkom poštom na adresu: ravnatelj.ikb@gmail.com. Usmeni zahtjevi primaju se na broj telefona +385 98 364 329. O zahtjevu podnesenom u usmenom obliku sastavit će se zapisnik, a ako je podnesen putem telefona, sastavit će se službena zabilješka.

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, te za troškove dostave tražene informacije određena je sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine” broj 12/14 i broj 15/14).

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (2020.)

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka (2020.)

Odluka o imenovanju povjerljive osobe zadužene za nepravilnosti i njezina zamjenika (2020.)

Odluka o odabiru kandidata (pedagog animator, 2020.), Odluka o odabiru kandidata (stručni suradnik za edukativne i kreativne programe, 2021.)

Odluka o organizaciji rada u prosincu 2020. godine

Sprječavanje sukoba interesa

Izvješće prema Zakonu o pravu na pristup informacijama za 2019. godinuIzvješće prema Zakonu o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

 

III. Program rada, financijski plan i izvješća, odluke

Izvješće o radu za 2015.

Financijski plan za 2016.

Financijski plan za 2017.

Program rada za 2017.

Izvješće o radu za 2016. godinu

Izmjene proračuna za 2017. godinu

Proračun za 2018. godinu; Program rada i obrazloženje Proračuna za 2018. godinuPlan nabave za 2018. godinu

Financijska Izvješća za 2017. godinu; Bilješke (2017. godina)

Financijska izvješća za 2018. godinu; Bilješke (2018. godina)Izvješće o radu za 2018. godinu

Program rada u obrazloženje Proračuna za 2019. godinuProračun za 2019. godiinu; Plan nabave za 2019. godinu

Financijska izvješća za 2019. godinuBilješke uz financijska izvješća 2019.Izvješće o radu za 2019. godinu

Program radaFinancijski plan za 2020. godinuI. Izmjene Financijskog plana za 2020. godinu; Odluka o II. Izmjenama Financijskog plana za 2020. godinu

Financijski plan za 2021. godinuObrazloženje financijskog plana za 2021. godinu; Plan i program za 2021. godinu

Financijsko izvješće za 2020. godinu; Bilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinu; Izvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu

 

IV. Javna nabava

Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabaveIzjava

Registar ugovora 2018.

Registar ugovora 2019.

Plan nabave 2020.; Registar ugovora 2020.

Plan nabave 2021.; Registar ugovora 2021.